Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu – Klasa Laser

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu

Zawiadomienie o Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Wyborczym Członków PSKL

w dniu 19 maja 2017 r

 

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser zgodnie z uchwałą Zarządu z dnia 11.04.2017 zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Wyborcze w dniu 19 maja 2017r.

Zgromadzenie odbędzie się w Krynicy Morskiej, w Ośrodku Wypoczynkowym NEPTUN ul. Gdańska 143

Pierwszy termin zebrania jest o godz. 18.30 drugi termin godz. 19.

Na Zebranie zapraszamy serdecznie wszystkich członków Stowarzyszenia .

Porządek Zebrania zostanie opublikowany do dnia 6 maja 2017 r.

Podstawowym celem Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia będzie :

(PONIŻSZA TREŚĆ JEST UZGODNIONA Z PRZEWODNICZACYM KOMISJI REWIZYJNEJ)

a) Podanie się do dymisji Prezydenta, Członków Zarządu, Szefa Komisji Rewizyjnej, Członków Komisji Rewizyjnej, każdy indywidualnie  (co jest zgodne z Uchwałą Komisji Rewizyjnej PSKL nr 1/ 2017 PSKL z dnia 29.03.2017 §2)

b) Głosowanie przez Walne Zgromadzenie nad przyjęciem dymisji Władz PSKL – Prezydenta, Członków Zarządu, Przewodniczącego, Wiceprzewodniczącego, Sekretarza,  Komisji Rewizyjnej,  każdy indywidualnie.  (co jest zgodne z Uchwałą Komisji Rewizyjnej PSKL nr 1/ 2017 PSKL z dnia 29.03.2017 §1, punkt 7 z zastrzeżeniem że:

 • nie powinno mieć miejsca niepodanie się do dymisji którejkolwiek z wcześniej wymienionych osób,
 • jeśli miałoby to jednak miejsce, w takim przypadku Komisja Rewizyjna ma prawo zgłoszenia do Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia wniosku o odwołanie takiej osoby ze składu określonego organu na podstawie sprecyzowanych zarzutów merytorycznych dotyczących jego działalności,
 • nie jest możliwe głosowanie  nad przyjęciem uchwały w przedmiocie unieważnienia uchwał o wyborze władz PSKL, podjętych przez Walne Zgromadzenie w dniu 24.09.2016, gdyż takie uprawnienia ma tylko właściwy Sąd zgodnie z art. 29 Ustawy Prawo o stowarzyszeniach.

 Porządek obrad.

Zasadniczo porządek obrad zaproponowany w § 1 Uchwały o której mowa wyżej jest do przyjęcia, jednakże (Zarząd zastrzega sobie prawo do wprowadzenia ewentualnych zmian. Ostateczny porządek obrad, zostanie podany nie później niż 2 tygodnie przed Zgromadzeniem, o którym mowa wyżej) :

 • punkty od 1 do 6 bez zmian,
 • należałoby dodać Punkt 6a , który miałby brzmienie jak treść punktu „a” powyżej,
 • punkt 7 zostaje zastąpiony treścią zawartą w pkt „b” powyżej,
 • AD. Punkt 8  – liczbę członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej, która musi być zgodna z zapisami Statutu m.in. § 15 i 26 i uwzględniać wynik głosowania z punktu 7
 • punkty od 9 do 12 przy założeniu że wybór dotyczy kandydatów na miejsce tych osób, których  dymisja została przyjęta i wyniku głosowania z pkt 8,
 • punkty od 13 do 14 bez zmian.

Wyciąg z Uchwały Komisji Rewizyjnej dotyczący porządku obrad:

 1. Otwarcie zebrania i przedstawienie celu jego zwołania przez Prezydenta PSKL;

 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Zebrania;

 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

 4. Zatwierdzenie porządku obrad;

 5. Wybór komisji Uchwał i Wniosków;

 6. Wybór Komisji Skrutacyjnej;

 7. Głosowanie nad przyjęciem dymisji władz PSKL (Prezydenta, Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej), a w przypadku niepodania się do dymisji władz PSKL, głosowanie nad przyjęciem uchwały w przedmiocie unieważnienia uchwał o wyborze władz PSKL, podjętych w dniu 24 września 2016 r.;

 8. Głosowanie w sprawie ustalenia liczby członków Zarządu PSKL oraz w sprawie ustalenia liczby członków Komisji Rewizyjnej PSKL;

 9. Wybór Prezydenta PSKL;

 10. Wybór pozostałych członków Zarządu PSKL;

 11. Wybór Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej PSKL;

 12. Wybór pozostałych członków Komisji Rewizyjnej PSKL;

 13. Wolne wnioski;

 14. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania.

 Uchwała Komisji Rewizyjnej. Pobierz.

Uchwała Zarządu o terminie składania deklaracji i wnoszenia wpłat przed Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Wyborczym

Regulamin NWZ

Porządek obrad NWZ

Poprawki do Regulaminu NWZ (projekt)

Poprawki do Porządku Obrad NWZ

 

Lista członków PSKL uprawnionych do głosowania. Stan na 17 maja 2017 r. (aktualizacja: 23:54, 17.05.2017)

Lista członków oczekujących na uchwalenie. Stan na 18 maja 2017, godz. 9.10

 

Z Poważaniem

Sekretarz Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser

Kazimierz Izdebski

Tel. 602356501