Wezwanie do opłacenia zaległych składek członkowskich – Klasa Laser

Wezwanie do opłacenia zaległych składek członkowskich

Wezwanie do opłacenia zaległych składek członkowskich
 
Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser wzywa do opłacenia, zgodnie z § 12 punkt 5 Statutu PSKL, zaległych składek członkowskich w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23 sierpnia 2017 roku. 
Wpłaty zaległości należy dokonać na konto stowarzyszenia nr: 32 8162 0003 0020 0022 2000 0010.
Niewpłacenie zaległych składek w określonym powyżej terminie, spowoduje podjęcie przez Zarząd, w oparciu o § 13 ust. 1 punkt 3 Statutu PSKL, uchwały o skreśleniu z listy członków PSKL.
 
Skarbnik PSKL
Jerzy Jodłowski