SKŁADKI I Licencja ILCA – Klasa Laser

SKŁADKI CZŁONKOWSKIE

Zarząd Polskiego Stowarzyszenia klasy Laser informuje że składki wynoszą:
wpisowe - 50 zł
członkowska - 100 zł

Zawodnicy wstępujący do Polskiego Stowarzyszenia Klasy Laser zobowiązani są do opłacenia wpisowego i składki członkowskiej oraz pobrania ze strony Klasy Laser deklaracji członkowskiej i przesłania jej na adres Stowarzyszenia. Składki należy opłacić do 30 kwietnia.

Deklaracja członkowska

Sekretarz Klasy Laser
Bartek Szotyński
Kontakt: licencje@klasalaser.pl

Konto bankowe:

Nr konta: 32 8162 0003 0020 0022 2000 0010

Bank Spółdzielczy Więdzbork

Licencje - formalności: kliknij

LICENCJA ILCA

Zawodnicy, którzy planują starty w Pucharze Europy na wiosnę powinni posiadać na regatach już aktualną legitymację na dany rok. Legitymację ILCA każdy zawodnik otrzyma po opłaceniu składki. Zawodnicy nie posiadający licencji nie będą dopuszczeni do regat.
Szanowni Państwo,
Niniejszy mail dotyczy składania pisemnej deklaracji o przyjęciu do Stowarzyszenia.
Poniżej przedstawiamy fragment ze Statutu naszego Stowarzyszenia:
§ 10 ust. 1. Członkami zwyczajnymi mogą być pełnoletni obywatele zamieszkali tak w kraju jak i za granicą, przyjęci przez Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji oraz po opłaceniu składki członkowskiej wpisowej i corocznej uchwalonej przez Walne Zgromadzenie.
§ 10 ust. 2. Członkami uczestnikami mogą być uczniowie i inni niepełnoletni obywatele za zgodą rodziców lub opiekunów prawnych na podstawie pisemnej deklaracji w trybie określonym w ust. 1.
Dotychczasową praktyką Zarządu było przyjmowanie nowych członków do Stowarzyszenia i wydawanie licencji ILCA jedynie na podstawie opłaconej składki członkowskiej wpisowej i corocznej, z pominięciem istotnej kwestii formalnej, jaką jest przyjęcie od nowego członka pisemnej deklaracji.
W związku z powyższym Zarząd, chcąc uzupełnić powstałe braki formalne, zwraca się z bardzo uprzejmą prośbą o jak najszybsze dostarczenie pisemnych deklaracji.
Zwracamy uwagę, że bez pisemnej deklaracji nie mają Państwo miedzy innymi biernego i czynnego prawa wyborczego.
Przy okazji Państwa wniosków o wydanie nowych licencji ILCA będziemy prosili Państwa najpierw o dostarczenie podpisanej deklaracji członkowskiej.
Formularz deklaracji znajdą na stronie internetowej pod linkiem: http://www.klasalaser.pl/skladki-i-licencja-ilca/
Wypełnione i podpisane deklaracje prosimy dostarczyć pocztą na adres Stowarzyszenia:
Polskie Stowarzyszenie Klasy Laser, ul. Piłsudskiego 16 05-410 Józefów.
Zarząd chciałby jednocześnie Państwa przeprosić za powstałe zamieszanie i za niedopilnowanie procedury statutowej przy przyjmowaniu nowych członków do Stowarzyszenia i podziękować osobom, które zwróciły nam uwagę na tą kwestię.
W razie jakichkolwiek pytań jesteśmy do Państwa dyspozycji.
W imieniu Zarządu i własnym
Dziękuję Wam za pomoc.
Prezydent PSKL
Piotr Wetmański